پس انداز عجیب آلمانی ها در دوران کرونا

علی رغم رکود اقتصادی ناشی از فرا گیری کرونا ثروت آلمانی ها باز هم افزایش یافت و به هفت هزار و یکصد میلیارد یورو رسید. به گزارش بانک مرکزی آلمان، ثروت نقدی شهروندان این کشور در سال پاندمی کرونا با افزایش ۳۹۳ میلیارد یورویی به هفت هزار و یکصد میلیارد یورو رسیده است. افزایش 5/9 درصدی ثروت مردم این کشور در سال 2020 به نسبت سال قبل از آن، ناشی از پس انداز مردم به دلیل ترس از بیکاری و همچنین کاهش مصرف به خاطر محدودیت های کرونایی بوده است. مردم در سال 2020 از هر یکصد یورویی که در اختیار داشته اند، بین 16 تا 17 یورو را پس انداز کرده اند که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است. بالاترین رقم پس انداز در آلمان تاکنون در سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ بوده که این میزان در آن زمان کمی کمتر از ۱۳(12/9 )درصد اندازه گیری شده است.

#کرونا #آلمان #تعطیلات رویایی #آژانس تعطیلات رویایی #پس انداز #بانک مرکزی #بانک مرکزی ایران #بانک مرکزی آلمان #خبر #اخبار #یورو #تورم #ثروت #ثروت المان #ثروت نقدی #کاهش مصرف #محدودیت #قرنطینه #محدودیت کرونایی #میلیارد #بیشترین پس انداز #اقتصاد